FAQ

Chcesz dowiedzieć się jak korzystać z platformy Projuste do analizy roszczeń w sporach o umowy powiązane z walutą obcą, a w szczególności frankiem szwajcarskim? Przygotowaliśmy FAQ – specjalną listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, abyś z łatwością  samodzielnie obsłużył nasz kalkulator frankowy. Dzięki niej krok po kroku zostaniesz pokierowany, aby wykonać profesjonalną analizę roszczeń związanych ze swoją umową. 

Zakładka FAQ to miejsce, w którym dowiesz się jak wypełnić każdy z poszczególnych elementów w kalkulatorze frankowym oraz gdzie szukać niezbędnych informacji. Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami i znajdź odpowiedzi na nie! Wystarczy, że klikniesz w interesujące Cię zagadnienie np. wprowadzanie transz lub modyfikacje obliczeń, aby znaleźć wszystkie niezbędne informacje do uzyskania profesjonalnej analizy roszczeń w sporach o umowy powiązane z walutą obcą. Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie? Możesz także skontaktować się z naszymi specjalistami, którzy rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości.

Wprowadzanie danych

Krok 1

Wpisz numer widoczny w nagłówku umowy kredytowej. Pole „Numer umowy” służy do zidentyfikowania umowy na Twojej liście umów w Projuste oraz jej oznaczenia na raportach. Jego prawidłowe wypełnienie nie jest weryfikowane przez system, ale numer umowy wpisany w tej rubryce będzie widniał na raporcie. W Większości umów numer składa się z liter, znaków specjalnych i cyfr – wpisz je wszystkie.

Pole wypełnij w dowolny sposób, który ułatwi Ci identyfikację umowy w systemie. Zalecamy wpisanie sygnatury nadanej w sprawie w Twojej kancelarii lub sygnatury nadanej przez Sąd w toku postępowania (jeśli zostało już wszczęte). Zawartość tego pola nie pojawia się na raporcie.

Pole wypełnij w dowolny sposób, który ułatwi Ci identyfikację umowy w systemie. Zawartość tego pola nie pojawia się na raporcie.

Wybierz z listy bank, z którym była podpisana umowa. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienił się bank lub jego nazwa, wybierz poprzednią nazwę (aktualną na dzień zawarcia umowy).

Wybierz właściwy bank z listy. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienił się bank lub jego nazwa, wybierz aktualną nazwę.

Dana, która widnieje we wstępnej części każdej umowy (zaraz po nazwie umowy i jej numerze).  Jeżeli w umowie znajduje się jedynie informacja o dacie zawarcia – wpisz właśnie ją. W takim wypadku data sporządzenia umowy i data zawarcia umowy będą tożsame.

Znajduje się w umowie – albo w jej części wstępnej (zaraz po nazwie umowy i jej numerze), albo w jej części końcowej – obok podpisów. Jeżeli nigdzie nie została określona data zawarcia umowy, wpisz datę sporządzenia umowy.

Jest to data na jaką chcesz wykonać wyliczenie. Zwykle będzie to dzień ostatniej (najnowszej) płatności z bankowego zaświadczenia. W przypadku braku zaświadczenia (raport podstawowy i rozszerzony) jest to dowolna data historyczna, starsza niż 7 dni.

Jest to dzień na jaki przypada zapłata kolejnych rat kredytu. Znajdziesz go w umowie lub regulaminie. W różnych bankach dzień ten był oznaczany w różny sposób – np. ostatni dzień miesiąca, dzień miesiąca odpowiadający wypłacie pierwszej/ostatniej transzy lub konkretny dzień miesiąca. Dzień spłaty raty ma znaczenie dla wyliczeń raportu podstawowego i rozszerzonego.
UWAGA: Można go skorygować w zakładce modyfikacji obliczeń Krok 7, jeżeli w trakcie wykonywania umowy został zmieniony.

Dowolny ustalony przez Ciebie opis własny, który ułatwi identyfikację sprawy. Opis nie pojawia się na raportach.

Krok 2

W polu tym należy wpisać okres kredytowania ustalony w umowie (podawanie jako ilość miesięcy, np 360). W polu „Liczba rat” wpisz taką wartość jaka została uzgodniona w umowie.
UWAGA: można zmienić ilość rat w zakładce modyfikacji obliczeń (krok 7), jeżeli nastąpiła taka zmiana.

Wybierz spośród dwóch dostępnych rodzajów rat. Informację na temat wybranego przez strony sposobu kredytowania znajdziesz w umowie (zwykle w miejscu w którym została opisana spłata kredytu lub podana ilość rat).
UWAGA: można zmienić rodzaj rat w zakładce modyfikacji obliczeń, jeżeli nastąpiła taka zmiana.

Podaj wartość właściwą dla pierwszego dnia kredytowania (w chwili wypłaty 1-ej transzy). Całkowite oprocentowanie startowe składa się ze stawki referencyjnej, marży i dodatkowych indeksów (zwykle ubezpieczenie pomostowe). Ich łączna startowa wartość jest podana w umowie. Znajdziesz ją również w zaświadczeniu – jako pierwszą wartość  dla oprocentowania kredytu.

Oprocentowanie wpisz od razu jako wartość wyrażoną w procentach (nie musisz dodawać znaku „%”). Jeżeli więc wartość oprocentowania wynosi 5,02% lub 5,02 p.p., wpisz po prostu: 5,02. Prawidłowo wpisana wartość obierze następującą formę: 5,0200000

Podaj jej wartość wyrażoną w umowie. Funkcjonują tu te same zasady wpisywania co w „Całkowitym startowym oproc.”
UWAGA: nie we wszystkich umowach jest podana wysokość marży, wtedy wpisz wartość 0 (zero).

Wpisz wysokość  o jaką oprocentowanie było podwyższone w związku z ubezpieczeniem pomostowym.
UWAGA: nie we wszystkich umowach jest podana wysokość podwyższenia, wtedy zostaw to pole puste.

To ilość okresów rozliczeniowych, przez ile było stosowane podwyższenie oprocentowania. Wypełnij pole wpisując wartość liczbową odpowiednią do ilości rat objętych ubezpieczeniem pomostowym. Informację o okresie objętym ubezpieczeniem możesz znaleźć w zaświadczeniu. Jeśli informacja ta nie jest podana wprost, możesz ją uzyskać poprzez analizę wysokości oprocentowania lub na podstawie informacji o dacie przekazania bankowi postanowienia o wpisie hipoteki.
UWAGA jeśli wypełnisz pole „Podwyższenie do czasu hipoteki” a pole „Ilość rat z podwyższeniem” pozostawisz puste, system domyślnie uwzględnia 3-miesięczny okres ubezpieczenia (tylko na potrzeby wyliczania raportu szacunkowego, RRSO i CKK).

Wybierz walutę do jakiej kredyt jest indeksowany lub denominowany

Wybierz typ stawki referencyjnej która jest wykorzystywana do ustalenia wysokości oprocentowania. Zwykle jest to Libor 3M, jednak może być to też inny typ, np. 6-miesięczny. Informację na temat typu liboru znajdziesz w umowie. Czasem bank stosuje własny współczynnik np. DB CHF. W umowie znajdują się jednak objaśnienia, na jakiej podstawie jakiego rodzaju Libor ten współczynnik jest obliczany (np. LIBOR 6M ustalony w konkretnym dniu w określony sposób, powiększony o stałą wartość). W takim wypadku wybierz Libor 6M.

Krok 3 – Transze

Kliknij przycisk ze znaczkiem „+” aby dodać transzę. Podaj datę wypłaty w formacie dd.mm.rrrr (cyfr nie musisz rozdzielać, zrobi to system), a następnie kwotę w PLN i CHF. Pole opis jest opcjonalne (np “transza”, podwyższenie”, “kredytowany koszt”, itp.). Nazwa również pojawi się na raporcie.

Pamiętaj – nie możesz podać daty wcześniejszej niż podpisanie umowy. Do następnego wiersza możesz przejść klawiszem [Tab].

Krok 4 – Koszty

Użyj przycisku „+” by rozwinąć nowy wiersz.

Nie zawsze bank podaje kwotę kosztu w CHF, jeśli koszt jest niekredytowany, pole CHF możesz pozostawić puste. Jeśli koszt jest kredytowany, należy podać wartość kosztu w CHF. Możesz to zrobić odliczając od całkowitej kwoty kredytu wyrażonej w CHF łączną kwotę transz wprowadzonych w Kroku 3

Kredytowany jest koszt, który dolicza się do kwoty kredytu i jest spłacany razem z nim w formie rat kapitałowo – odsetkowych. Koszty niekredytowane były zwykle zapłacone z góry w PLN podczas podpisywania umowy (np. prowizja lub opłata za wycenę nieruchomości).

Wstaw dowolny opis kosztu (opis pojawi się na raportach).

Krok 5 – Oprocentowanie

Należy podać datę od jakiej obowiązuje oprocentowanie oraz jego wysokość. Dane te stanowią zawsze element zaświadczenia. Skorzystaj z opcji wklejania danych z arkusza by przyspieszyć pracę.

Krok 6 – Wpłaty

Podobnie jak w krokach 3 i 4, wpłaty możesz wprowadzić samodzielnie lub skorzystać z opcji wklejania ich z arkusza. Wprowadzanie samodzielnie wygląda analogicznie do poprzednich kroków. Najpierw skorzystaj z przycisku „+”, następnie możesz posługiwać się Tabem by przyspieszyć pracę. Zalecamy jednak korzystanie z opcji wklejania z arkusza.

Krok 7 – Modyfikacje obliczeń

Jeżeli w trakcie wykonywania umowy warunki spłaty się zmieniły (zwykle w drodze aneksu), to w tym miejscu możesz te zmiany uwzględnić. Wybierz odpowiedni parametr i pokaż jak i kiedy się zmienił.

System pozwala na modyfikację (zmianę) ilości rat, nadpisanie wysokości raty, zmianę dnia spłaty, zmianę rodzaju rat, dodawanie karencji i wakacji kredytowych (trzy rodzaje).

Użyj „+” by rozwinąć wiersz w którym możesz wprowadzić moment zmiany ilości rat (poprzez wskazanie po której racie doszło do zmiany) oraz o ile rat zmienił się okres spłaty. W przypadku skrócenia okresu użyj liczby ujemnej. Funkcja ta pozwala na przeliczenie kredytu według nowego okresu spłaty na dzień modyfikacji. Obliczając moment zmiany, policz ile miesięcy kredyt jest już spłacany (nie licz każdej raty). Nie uwzględniaj ustalonych z bankiem przerw w spłacie. Funkcja ta pozwala na uzgodnienie wyniku analizy z kontrolkami poprawności.

Nadpisanie symulowanej wartości raty wartościami wynikającymi z zaświadczenia bankowego. W szczególnych przypadkach rata kredytu mogła być modyfikowana przez bank w sposób nie wynikający z umowy, np. doliczenie do raty jednorazowego kosztu ubezpieczenia lub aneksowe ustalenie stałej wartości kapitału (lub całej raty) przez pewien okres czasu. Dzięki nadpisaniu metody naliczania spłaty rat, możesz uzgodnić rzeczywisty sposób spłaty kredytu z kontrolkami sprawdzającymi (w zakresie nadpisanych rat)
UWAGA: Nadpisanie jest wykonywane w walucie i odpowiednio przeliczane (wewnętrznie) do wartości spłaty w PLN, więc kwotę nadpisania należy podać w wartości odpowiadającej walucie.

W wyniku zmiany umowy (np. poprzez aneks/porozumienie/restrukturyzację), zmianie mógł ulec dzień zapłaty raty. Wprowadź nową wartość oraz podaj numer okresu od którego ta zmiana zaszła. Okres oblicz podobnie jak w polu „Modyfikacja ilości rat”.

Na skutek zmiany umowy mogło dojść do zmiany rodzaju rat (równe lub malejące). Wprowadź okres od którego nastąpiła zmiana i jej rodzaj.

Umożliwia wprowadzenie okresów wakacji kredytowych (karencji w spłacie kredytu) na trzy sposoby:

  1. odsetki doliczane do salda – wysokość raty wynosi 0 (zero), a odsetki naliczone za wskazany okres będą dodane do salda kredytu,
  2. odsetki ściągane po wakacjach – wysokość raty wynosi 0 (zero), a odsetki naliczone za wskazany okres będą ściągnięte w najbliższych następujących po wakacjach standardowych ratach,

spłata tylko odsetek – wysokość raty wynosi tyle co wartość odsetek w danym okresie, spłacany kapitał ma wartość 0 (zero).

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.